1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Linkcity Poland S.A., Grójecka 208, 02-390 Warszawa, Polska („Spółka”)

2. Inspektor Ochrony Danych

Jan Jankowski, e-mail: iod@LINKCITY-pl.com

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, jakimi są szukanie i nabywanie nowych gruntów pod inwestycje nieruchomościowe.

4. Informacje o odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców danych:

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:

1) Kancelarie Prawne

2) Kancelarie Notarialne

3) Inne podmioty współpracujące z Lincity Poland S.A. w ramach prowadzenia procesu inwestycyjnego,

4) Podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Spółka;

5) Uprawnione organy, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu.

6. Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Ma Pani/Pan prawo:

1) żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

2) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

4) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

5) do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;

6) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

7. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy/o zobowiązaniu do podania danych:

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy. Dane podawane są dobrowolnie i nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Brak możliwości przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych będzie skutkowało niemożliwością nawiązania z Panią/Panem kontaktu.